REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.afibel.pl

Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.afibel.pl jest Spółka Websale Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczej 12B lok. 2 00-532 Warszawa, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000489672, REGON: 147005667, NIP: 5272706739, e-mail: biuro@web-sale.pl telefon: + 48 22 243 13 31, zwana dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”.

Sprzedający prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży ubrań damskich, męskich, obuwia, artykułów domowych oraz kosmetyków.


§ 1.

Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sprzedawcy lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi i usługi elektronicznej.

 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

 5. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 6. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070).

 7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.

 8. Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 9. Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sprzedającego usługi dla Kupujących, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sprzedającym, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.

 10. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej www.afibel.pl służący do skontaktowania się ze Sprzedającym i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

 11. Dane kontaktowe oznaczają:

1)      w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2)      w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.afibel.pl .

 2. Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.afibel.pl za pośrednictwem którego Kupujący może, w szczególności składać Zamówienia.

 3. Towar/ Produkt - rzeczy, które są sprzedawane w sklepie i mogą być przedmiotem zamówienia przez Kupującego.

 4. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu.

 5. Termin realizacji - podana liczba dni roboczych. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach.

 6. Dostawca – podmiot, który dokonuje dostawy Towarów, świadczący usługi przewozowe.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz jego wartość.

 9. Informacja handlowa / Newsletter – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.


§ 2.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem www.afibel.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

 3. Wszelkie prawa Sprzedającego dotyczące Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 4. Regulamin określa w szczególności:

1)      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

2)      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

3)      zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

4)      wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Kupujący,

5)      tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.afibel.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 2. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy (dowodu sprzedaży) do przesyłki zawierającej zamówione towary, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.

 3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.


§ 3.

Wymagania techniczne oraz Pliki Cookie

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Kupujący powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:

1)      dostępem do internetu;

2)      poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;

3)      czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 1. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.

 2. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.

 3. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.

 4. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.


§ 4.

Rejestracja w e-Sklepie i założenie Konta Użytkownika

 

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Kupujący dokonuje nieodpłatnej rejestracji.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „Zaloguj się”.

 3. W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

 6. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.

 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 8. Usługa „Moje konto” jest świadczona od czasu aktywacji konta.

 9. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik.

 10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.

 11. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.


§ 5.

Składanie Zamówień

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

 2. Usługa Elektronicznego Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Kupującego.

 3. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.

 4. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.

 5. Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.

 6. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.

 7. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „przejdź do realizacji zamówienia”) gdzie określa się sposób dostawy.

 8. Po kliknięciu „przejdź do realizacji zamówienia” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy, gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji. Kupujący określa również formę zapłaty.

 9. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.

 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 11. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zwarciem umowy sprzedaży.

 12. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru przez Kupującego.

 13. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.

 14. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1)      dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

2)      jednostkową cenę i łączną kwotę wszystkich produktów;

3)      wartość zamówienia = kwota łączna produktów + koszty dodatkowe wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

4)      formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dotyczące dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

5)      sposób płatności;

6)      informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 2. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Konsultacje telefoniczne możliwe są w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

 4. Aby otrzymać prezent do zamówienia, należy złożyć zamówienie na kwotę minimalną 80 zł brutto (+ koszt wysyłki). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kwoty minimalnej zamówienia, od której dokładany jest prezent.


§ 6.

Telesprzedaż i sprzedaż przy wykorzystaniu e-maila

 

 1. Klient może złożyć zamówienie telefonicznie za pośrednictwem infolinii, czynnej w dni robocze w godzinach 09:00-17:00.

 2. Warunkiem dokonania sprzedaży towarów za pośrednictwem telefonu jest przedstawienie Konsumentowi przez Sprzedawcę informacji o cenie towarów, którymi zainteresowany jest Konsument, weryfikacji ich dostępności, poinformowaniu o podstawowych skutkach prawnych zawarcia umowy.

 3. Sprzedawca wskazuje wysokość kosztów dostarczenia zamawianych Towarów, zgodnie z cennikiem usług transportowych obowiązującym u Sprzedawcy, w oparciu o adres wskazany przez Konsumenta.

 4. Sprzedawca weryfikuje kompletność złożonego przez Konsumenta zamówienia. Sprzedawca podaje łączną cenę towarów i koszt ich dostawy.

 5. Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić Konsumentowi treść proponowanej przed zawarciem umowy.

 6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1)      przedmiotu zamówienia,

2)      jednostkowej ceny oraz łącznej kwoty zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

3)      wybranej metody płatności,

4)      wybranego sposobu dostawy.

 1. Konsument potwierdza zamówienie i ma możliwość zgłoszenia swoich uwag do Zamówienia bądź rezygnuje z jego realizacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub uzupełnienia zamówienia, należy powtórzyć etap weryfikacji kompletności złożonego zamówienia.

 2. Sprzedawca informuje Konsumenta, że potwierdzenie zawarcia umowy (dowód zapłaty) zostanie mu doręczone wraz z zamówionym towarem lub zrealizowaną usługą.

 3. Sprzedawca informuje o dostępnych sposobach płatności i uzgadnia z Konsumentem dogodny dla niego sposób płatności.

 4. Zamówienie może również zostać złożone poprzez e-mail, w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy.

 5. W treści wiadomości należy wpisać nazwę towaru, dane zamawiającego, formę przesyłki oraz adres dostawy.

 6. W wiadomości zwrotnej, Klient otrzyma szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym dotyczące zamówionego towaru, kosztów przesyłki oraz sposobów dostawy. Złożenie zamówienia nastąpi przez przesłanie maila potwierdzającego warunki zamówienia.

 7. Konsument potwierdza zamówienie i ma możliwość zgłoszenia swoich uwag do Zamówienia bądź zrezygnowania z jego realizacji.


§ 7.

Ceny i metody płatności

 

 1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w walucie polskiej i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, jest zawsze przedstawiana w Koszyku po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności

 4. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metody płatności:

1)      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

2)      gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

3)      przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności: Przelewy24.pl, PayPal (realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Klienta.

 1. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1) Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 kodeksu cywilnego.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości kosztów wysyłki, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły już zamówienia przed dokonaniem wyżej wymienionych zmian.

 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


§ 8.

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 2. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

 4. Dostawa towarów następuje w terminie około 14 dni, ale nie dłuższym niż 21 dni, od daty wprowadzenia zamówienia do systemu. Dostawy towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów.

 5. Przeniesienie prawa do rozporządzania zamówionym towarem przechodzi na Kupującego jako właściciela, z chwilą wydania towaru Kupującemu przez kuriera Dostawcy. Do tego czasu zamówiony towar jest własnością Sprzedawcy.   

 6. Koszty wysyłki naliczane są tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeśli zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący zgodnie z poniższym cennikiem:

1) 16,99 zł przy wyborze płatności online (PayPal, Przelewy24) oraz przy wyborze płatności za pomocą przelewu bankowego. Towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex należącej do Poczty Polskiej S.A.

2) 19,99 zł w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex należącej do Poczty Polskiej S.A.

3) 26,99 zł przy wyborze płatności online (PayPal, Przelewy24) oraz przy wyborze płatności za pomocą przelewu bankowego. Towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS Polska Sp. z o.o.

4) 29,99 zł w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS Polska Sp. z o.o.

5) W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona w całości lub częściowo na Sprzedawcę. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres Kupującego. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.


§ 9.

Reklamacje związane z zamówieniami

 

 1. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z umową, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli (żądania Konsumenta), w formie:

1)      pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Websale Sp. z o.o., ul. Wilcza 12B lok. 2, 00-532 Warszawa, lub

2)      pocztą elektroniczną pod adres: reklamacje@web-sale.pl .

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

1)      imię i nazwisko;

2)      adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;

3)      przedmiot reklamacji;

4)      przyczynę reklamacji;

5)      żądanie rozpoznania reklamacji;

6)      podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 1. W przypadku stwierdzonej wady towaru, Konsument ma prawo do:

1)      złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

2)      złożenia oświadczenia o żądaniu usunięcia wady. 

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 4. Sprzedający może odmówić spełnienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

 6. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 7. Sprzedający w terminie 30 dni udzieli odpowiedzi w zakresie rozpatrzenia reklamacji. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione żądanie Konsumenta.

 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 9. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 10. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpoznawania złożonej reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń oraz zasad dostępu do polubownych procedur rozwiązywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.


§ 10.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru.

 3. W przypadku łącznego zamówienia składającego się z kilku towarów o zróżnicowanym asortymencie co do rodzaju i gatunku, którego dostawa może być zrealizowana w różnym czasie, okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi liczony jest od dnia dostarczenia Konsumentowi paczki z danym rodzajem asortymentu.

 4. Należy powiadomić Sprzedawcę o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia. Konsument powinien skorzystać załączonego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym wraz z wszystkimi dostarczonymi elementami składającymi się na otrzymany towar (w tym prezent), chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 6. Zwracany towar należy przesłać na adres: Websale/Afibel, ul. Wilcza 12b lok. 2, 00-532 Warszawa.

 7. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

 8. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

 9. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru wraz z oświadczeniem konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi płatność za zamówiony towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że, Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 11.

Usługi nieodpłatne

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne takie jak: Formularz, Newsletter, Prowadzenie Konta Użytkownika.

 2. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wyrazi oddzielną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 5. Każdy Newsletter zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 6. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.


§ 12.

Ochrona prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Websale Sp. o.o. ul. Wilcza 12B lok. 2, 00-532 Warszawa, KRS: 489672. Nasze dane kontaktowe: rodo@web-sale.pl; tel. +48 22 243 13 31.

 2. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celach zawarcia i wykonania umowy oraz marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu.

 3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 4. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

 5. Przysługuje Państwu prawo do skargi do organu nadzorczego.

 6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

 7. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 8. W toku przetwarzania Państwa danych możemy przekazywać je m. in. następującym kategoriom odbiorców: firma kurierska, bank, Poczta Polska oraz innym, których praca jest niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.§ 13.

Zobowiązania Kupującego i ochrona własności intelektualnej

 

 1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

1)      korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

2)      niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

3)      korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy;

4)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

5)      korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

Życzymy udanych zakupów!

> Formularz zwrotu/reklamacji towaru (do pobrania)